BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
İşinize Özel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankacılık
POS / ÖKC
Dış Ticaret
Nakit Yönetimi
Mevduat ve Yatırım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Bu Bilgilendirme Formu, T. İş Bankası A.Ş.’nin mobil uygulaması olan İşCep’e müşteri şifresi yerine yüz tanıma ile giriş yapabilmeniz için, kişisel verilerinizin hangi şart ve amaçlar doğrultusunda işleneceğine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

İşCep’e girişte T. İş Bankası A.Ş. tarafından bu konuda hizmet alınan firmadan sağlanan yüz biyometrisi ile kimlik doğrulama teknolojisinin kullanılabilmesi için, yüzünüzün biyometrik özelliklerine ilişkin verilerinizin işlenmesi gerekmekte olup, 6698 sayılı Kanun 6. maddesi uyarınca özel nitelikli veri olan biyometrik verileriniz anılan mevzuata uygun olmak koşuluyla, ancak tarafınızın açık rızası ve bu bilgilendirme formunda belirtilen kimlik doğrulama amacı dahilinde işlenebilecektir (elde etmek, kaydetmek, depolamak, muhafaza etmek ve sınıflandırmak). Bu çerçevede, İşCep’e girişte kimlik doğrulamasını yüz tanıma ile gerçekleştirebilmeniz için yüzünüzün biyometrik özelliklerine ilişkin verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a uygun olmak şartıyla işlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle İş Bankası’na iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak İş Bankası’na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede İş Bankası 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kmliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.isbank.com.tr adresindeki veri sahibi ba​şvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu isbankasi@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. İş Bankası talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İş Bankası tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

hakkınız bulunmaktadır.
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat