BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Akreditif

​Hem uluslararası hem de yurt içi ticaret faaliyetlerinde oldukça yaygın kullanılan bir yöntem olan Akreditif'e ilişkin uygulama koşullarına, avantaj ve dezavantaj bilgilerine ve önemli hususlara Bankamız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Akreditif

Yurtiçi Akreditif İskontosu

İhracat Akreditiflerine Teyit

İskontolu İthalat Akreditifleri

​Akreditif (Letter of Credit- L/C, LC, LOC)

Akreditif, alıcının talep ve talimatına dayanarak bir bankanın, belli bir tutara kadar, belli bir vade dahilinde, belli belgelerin ibrazı karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla satıcıya ödeme yapacağını, lehtar tarafından keşide edilen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir.

Hem  uluslararası hem de yurtiçi ticarette kullanılır. Çünkü banka(lar), alıcı ve satıcıdan bağımsız olarak tarafsızdır sadece akreditifte belirlenen kurallara göre ve ibraz edilen belgeler üzerinden işlem yaparlar. Böylece farklı zaman dilimleri ve binlerce km mesafeleri nedeniyle oluşan iletişim zorlukları giderilerek güvenli ticaret yapılır.
 
Akreditifler, Milletlerarası Ticaret Odasının yayınladığı "Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları"  broşürüne tabidir.

Yurt içinde gerçekleştirilen ticari faaliyetler ile ilgili olarak alacaklı konumundaki müşterilerimiz lehine amir bankalarca Bankamıza açılan TL akreditiflerin iskonto taleplerini karşılamaya yönelik ticari kredi ürünümüzdür.

Yurt içi TL Akreditif İskontosu ürünü sayesinde, yurt içinde yerleşik alacaklı firmalar ödeme vadesini beklemeksizin finansman ihtiyaçlarını giderebilecekleri gibi, kredinin riski akreditifin lehtarı olan müşterimiz üzerinde değil, ödeme teyidi veren amir banka üzerinde izlenebilecektir.​​


Teyitli akreditif, akreditif lehtarına şarta bağlı ödeme güvencesinin amir bankanın yanı sıra teyit bankası tarafında da verildiği akreditif çeşididir. Bankamıza açılmış teyitli ihracat akreditiflerinize Bankamızca uygun görülmesi halinde teyit ekletebilirsiniz. 

Ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın şubemize​ ​​başvurabilirsiniz.​İskonto Edilebilir İthalat Akreditifi Nedir?

Amir bankanın ithalatçı için finansman sağladığı akreditif düzenlemesidir.

Bankamızca açılan ithalat akreditifleri, firmalarımızın talebi ile Bankamız aracılığıyla muhabir bankalarca iskonto edilebilmektedir. İskonto Edilebilir İthalat Akreditifi, ithalatçı firmalarımızın vadeli olarak ödemek istediği fakat ihracatçı firmanın bedeli peşin tahsil etmek istediği durumlar özelinde alternatif olarak tercih edilmektedir. Uygulama ile beraber ithalatçı firmalarımız talep ettiği vadeli ödeme şekline, ihracatçı firmalar ise mal bedelini peşin olarak tahsil etme imkanına kavuşurlar.

Firmanız için avantajları nelerdir? 

Vadesiz ödeme koşuluna bağlı olarak ihracatçının sunduğu ticari indirimlerden (peşin alım iskontosu) faydalanabilir.
Firmanız yurtdışı finansman kaynaklarına ulaşma fırsatı yakalar.
Sağlanan finansman Merkez Bankası firmanız memzuc bilgilerine gayrınakdi risk olarak yansır.
Bu şekilde finansman sağladığınızda, firmanız bilançosuna banka borcu olarak yansımayacağından bilanço değerlendirmenize pozitif etki edecektir.
Görüldüğünde ödemeli akreditife göre daha uzun bir finansman sağlama imkanı doğacaktır.

İhracatçı firma için avantajı nedir?

Malını peşin satma fırsatı yakalar. 

DİKKAT: İskonto edilebilir akreditifin tercih edilmesi durumunda; ödemede Gümrük ID numarası oluşmaz ve KKDF doğar. Amir (Applicant) – ithalatçı ya da alıcı – akreditif açılış talimatını veren taraftır.


Lehdar (Beneficiary) – ihracatçı ya da satıcı – lehine akreditif açılan taraftır.

Amir Banka (Issuing bank) – amirinin talimatıyla akreditifi açan bankadır.

İhbar Bankası (Advising bank) – amir bankanın talebi üzerine akreditifi ihbar eden bankadır.

Teyit Bankası (Confirming Bank)- amir bankanın talebi veya verdiği yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen bankadır.

Görevli Banka (Nominated Bank) – akreditifin kullanımda olduğu banka veya herhangi bir banka nezdinde kullanılır biçimde açılmış bir akreditifte herhangi bir bankadır.

Rambursman Banka (Reimbursing Bank) – amir bankanın hesabının bulunduğu bankadır.

Rezerv (Discrepancy) –  uygunsuzluk- akreditif şartlarının yerine getirilmemesi  durumudur.

Akreditif Vadesi (Expiry Date)- satıcının evrakları bankasına ibraz edebileceği son tarihdir.


Yükleme Vadesi (Last date of shipment) - satıcının malları yükleyebileceği son tarihdir.


İbraz Süresi (Presentation Period) – malların yüklendikten sonra bankaya ibraz edilmesi gereken süredir.

Rotatif Akreditif (Revolving Documentary Credit)

Rotatif akreditif, alıcı ile satıcı arasında süreklilik gösteren bir alım-satım anlaşmasının olması durumunda kullanılır. Her yükleme için ayrı ayrı akreditif açtırmak yerine kararlaştırılan süre boyunca yapılacak tüm yüklemeleri kapsamak üzere tek bir akreditif açtırılır. Akreditif otomatikman yenilenerek kullanılabilir hale gelir. Rotatif akreditifler, zamana veya miktara bağlı olarak açılırlar. 
 
Red-Clause Akreditif (Red-Clause Documentary Credit)

Red-Clause akreditifler satıcının malları hazırlaması için ön finansman ihtiyacının olduğu durumlarda kullanılır. Bu tip akreditiflerde akreditif tutarının bir kısmı veya tamamı malların sevkiyatından önce satıcıya peşin olarak ödenir. Akreditifin red-clause olarak adlandırılmasının sebebi, mektupla açılan akreditiflerde, bu özelliğe dikkat çekilebilmesi için peşin ödeme şartının kırmızı ile yazılmasıdır. Günümüzde böyle bir duruma rastlanılmamakla beraber akreditifler red-clause olarak anılmaya devam etmektedirler.
 
Stand-by Akreditif (Stand-by Credit)

Stand-by akreditifler, bir tür garantidir. Akreditifi açan banka, akreditif lehtarına karşı üçüncü bir şahıs adına garanti vermekte, üçüncü şahıs ile yapılmış olan sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde ödemede bulunulacağını teyit etmektedir.  Stand-by akreditiflerde ödemenin yapılabilmesi için ibraz edilen belge, sevk belgesi olmayıp. garanti konusu işlemin yerine getirilmediğini gösterir belgedir.
 
Devredilebilir Akreditif (Transferable Documentary Credit)

Devredilebilir akreditiflere ilk lehtarın malın asıl satıcısı veya üreticisi değil de komisyoncusu/aracısı olduğu durumlarda başvurulmaktadır. Bu aracı firmalar ihraç malını kendi üretmeyip,  bu malı üreten veya temin eden ikinci lehtara veya lehtarlara ihraç imkanı sağlamakta, yeterli parasal güce sahip olmadıkları veya banka kredisi sağlayamadıkları durumlarda bir finansman aracı olarak devredilebilir akreditifleri tercih etmektedirler. Bir akreditif, amir banka tarafından sadece açık bir biçimde "devredilebilir" olarak adlandırıldığı takdirde devir yapılabilir.
 ​


​1- Alıcı ile satıcı sözleşme yapar.

2- Alıcı bankasına akreditif açma talimatı verir.

3- Alıcının bankası (amir banka) akreditif metni hazırlar ve satıcının bankasına (aracı bankaya) iletir.

4- Aracı banka, satıcıya akreditif metnini iletir.

5- Satıcı akreditif şartlarına uygun olarak mallarını yükler, belgelerini hazırlar.

6- Satıcı tüm belgeleri süresi içerisinde bankasına ibraz eder.

7- Aracı banka, belgeleri amir bankaya gönderir.

8- Amir banka belgeleri inceler ve uygun ise ödeme yapar veya vadede ödeme yapma taahhüdünde bulunur.

9- Amir banka, belgeleri alıcıya teslim eder.(*)

10- Alıcı malını gümrükten çeker.

(*)Görüldüğünde ödemeli akreditiflerde belge tesliminde önce amir tarafından ödemenin yapılması gerekirken, vadeli ya da kabul kredili akreditiflerde ödeme vadesinde ya da poliçe vadesinde ödeme gerçekleştirilir.
 
Amir banka ile lehdar farklı ülkelerde olması sebebi ile lehdar hesabının bulunduğu bir banka ile de çalışmak isteyebilir. Bu banka, aracı banka (intermediary bank) olarak anılır. 
 
Satıcının (lehdarın) bankası olan aracı banka, amir bankanın verdiği yetkiye göre;
İhbar bankası (Advising Bank),
Teyit bankası (Confirming Bank)veya
Görevli banka (Nominated Bank)
 
olarak isimlendirilir.


​Alıcı için:

Akreditif şartlarının sözleşmeye uygun olduğundan emin olun.
Akreditifte sadece ihtiyacınız olan bilgi ve belgeleri talep edin, gereksiz teknik detaya girmekten kaçının.
İhracatçının hazırlayamayacağı belgeleri talep etmeyin.
Akreditifte talep ettiğiniz bilgiler için belge talep edin. Bankaların sadece belge üzerinden inceleme yapacağını unutmayın.
Malın sözleşmeye uygunluğu ile ilgili tereddüdünüz varsa  gözetim raporu isteyin. 
Tereddüt ettiğiniz durumlarda bankanızdan yardım alın.

 Satıcı için:
 
Satış sözleşmesini ticari iş akışınıza uygun hazırlamaya dikkat edin.
Akreditifi ilk açıldığında dikkatlice inceleyin. Uygun görmediğiniz / yerine getiremeyeceğiniz bir şart var ise değişiklik talep edin.
Akreditifteki vadelerin ya da sürelerin yükleme yapmak, belgeleri hazırlamak ve ibraz etmek  için yeterli olduğundan emin olun.
 Hizmet aldığınız tarafların (nakliyeci, sigortacı vs.) istenen belgeleri ne kadar sürede hazırlayacağını bilin.
Sadece akreditifte istenen belgeleri hazırlayın, istenmeyen belge eklemeyin.• Hazırlanan  belgelerin akreditif şartlarına uygun olduğuna  emin olun.
Belgeleri olabildiğince erken bankanıza teslim edin ki rezerv tespit edilmesi durumunda düzeltmeye zamanınız kalsın.
Belgelerin amir bankaya rezervli gönderilmesi durumunda ödemenin gecikecebileceğini ya da hiç ödenmeyebileceğini dikkate alın.
Eğer mümkünse firmanızda akreditifi kontrol, koordinasyon ve işlem takibi için en az bir kişi görevlendirin.


Avantajı

Alıcı için: 
 
Akreditif şartlarını ödeme yapılmadan önce belirleme imkanı verir.
Malların ne zaman, nerede, nasıl yükleneceğini belirleyebilir.
Bankalarca, uygun olmayan belgeler karşılığında ödeme yapılmaması imkanı vardır.
Banka finansmanı imkanı verir.
 
 
Satıcı için:
 
Alıcıdan  bağımsız olarak bankanın ödeme garantisini sağlar.
Ödeme malın teslimine değil yüklenmesine bağlıdır.
Banka finansmanı imkanı verir.
 
 
Dezavantajı
 Alıcı için:
 
Uzmanlık gerektirir.
Diğer ödeme şekillerine göre daha masraflıdır.
Bankasında kredi limitinin olması gerekir.
Eksik belge talep etmesi durumunda malı çekmekte zorluk yaşayabilir.
Belgelerin ulaşmasının gecikmesi olasılığı vardır.
 
 Satıcı için:
 
Uzmanlık gerektirir.
Diğer ödeme şekillerine göre daha masraflıdır.
Diğer ödeme şekillerine göre belge hazırlamak zordur
 Uygun belge ibraz edemez ise malın bedelini tahsil edemez.


X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat