BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Çevresel Sosyal Etkiler

​İş Bankası finansman sağlamanın dönüştürücü gücünün bilincindedir. Banka finanse ettiği farklı projelerle doğrudan ve dolaylı olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmakta ve ülke ekonomisine destek olmaktadır. 

İş Bankası’nın sorumlu finansman yaklaşımı, itibar ve kredi riskleri bakımından hem Banka’nın itibarının korunmasını hem de fizibilitesi yüksek, toplumsal fayda yaratan projelerin desteklenmesini sağlamaktadır.

Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

Çevresel Verimlilik Çalışmaları

Çevresel Göstergeler

Kredi değerlendirme süreçlerine, çevresel ve sosyal etkilerin de dâhil edilmesi bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik öncelikleri arasındadır. İş Bankası, Global Compact Türkiye tarafından hayata geçirilen ve kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesini taahhüt altına alan Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'nin de ilk imzacıları arasındadır.

İş Bankası'nda toplam yatırım tutarı 10 milyon ABD dolarının üzerinde olan yeni yatırım projelerinin potansiyel çevresel ve sosyal riskleri Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli (Environmental and Social Risk Evaluation Tool - ERET) ile değerlendirilmektedir.

Bu model aracılığıyla, söz konusu yatırım kredilerinin “müşteri" ve “proje" risk kategorileri belirlenerek, yatırımın olası çevresel ve sosyal etkilerinin sınırlandırılması ve bertaraf edilmesine yönelik yol haritası oluşturulmaktadır. ERET ile yatırım projeleri; doğal kaynak kullanımı, katı atık, hava, toprak ve su kalitesi, gürültü, toz, iş sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı ve güvenliği, gönülsüz yeniden yerleşim ve paydaş katılımı gibi hususları içeren 26 farklı kriter çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Değerlendirme sonucunda projeler, risk seviyelerine uygun olarak yüksek (Kategori A), orta yüksek (Kategori B+), orta (Kategori B-), düşük (Kategori C) olmak üzere dört kategoride sınıflandırılmaktadır. Değerlendirme kapsamında yer alan yatırımlar; ulusal mevzuat ve IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Performans Standartları, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri gibi uluslararası iyi uygulamalar referans alınarak değerlendirilmekte ve her yatırım özelinde Proje Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Belgesi düzenlenmektedir.

Bütün projelerde asgari olarak yerel ÇED kapsamında "Halkın Katılımı Toplantıları" düzenlenmekte olup, uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilen tüm finansmanlarda ilave paydaş iletişimi toplantıları ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütülmektedir.

Banka, finansmanına destek verdiği projelerde çevresel ve sosyal olumsuz etkileri gidermek/azaltmak ya da telafi etmek amacıyla yatırımcı şirketlerden, proje özelindeki değerlendirmelere göre belirlediği aşağıda örneklerine yer verilen türden taahhütler almaktadır:

• Karbon emisyonlarının azaltımı ve dengelenmesine yönelik ağaçlandırma yapılması, bu çalışmalarda bölgeye uygun türlerin ağaçlandırmada kullanılması, ağaçların mümkün olduğunca proje sahasında uygun mekânlara taşınması ve endemik türlerin korunması

• Özellikli ve koruma altında olan bölgelerdeki biyoçeşitliliğin korunması için gerekli önlemlerin alınması

• Arazilerin anlaşma yoluyla satın alınmasına öncelik verilmesi, kamulaştırma kapsamında zorunlu fiziksel ya da ekonomik yeniden yerleşim olan projelerde yeniden yerleşim planı ve/veya geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması planı hazırlanması

• Proje etki alanında kalan yöre halkı için telafi edici ve yeni gelir kaynağı yaratmak amaçlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi, yatırımın iş gücü ve satın alım gerekliliklerinde yöre halkına öncelik verilmesi

• Yatırımlar kapsamında, çalışanların, yöre halkının ve diğer paydaşların projeye ilişkin görüşlerini dikkate almak ve rahatsızlıklarını gidermek amacıyla iç ve dış şikayet mekanizmaları geliştirilerek “Paydaş Katılım Planı" oluşturulması

• Kümülatif Etki Analizi, Biyolojik Etki Analizi gibi ilave çalışmalarla çevresel sosyal yönetim planlarında önlemler alınması

• Yatırımcının gerek mevcut faaliyetleri gerekse yatırım faaliyetleri sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuata uyumunun sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının artırılması ve acil durum eylem planlarının geliştirilmesi

Proje sahibi firmaların bu taahhütlere uyumu, kredi sözleşmeleriyle de garanti altına alınmakta ve finansman süreci kapsamında izlenmektedir. Bu kapsamda karşılaşılabilecek sosyal risklerin yönetilmesi sayesinde toplumsal etki de kontrol edilmektedir.

Finansmanı gerçekleştirilen projelerin etkilerinden biri de zorunlu yeniden yerleşim durumlarıdır. Bazı projelerde arazilerin kamulaştırılması veya toplulaştırılması sonucunda hane halkının zorunlu olarak yeniden yerleşime maruz kalması ya da işyerlerinin yeniden yerleşimi kaynaklı geçim sıkıntıları yaşanabilmektedir. Bu tip projeler için uluslararası standartlarda finansmana konu olanları için "Yeniden Yerleşim Planı" ve "Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması" planları ile projeden etkilenen kişi ve gruplar tespit edilmekte ve olumsuz etkilerin bertaraf edilmesine yönelik planlar uygulanmaktadır.

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat