BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
İşinize Özel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankacılık
Tarım Bankacılığı
POS / ÖKC
Nakit Yönetimi
Mevduat ve Yatırım

Çevresel Sosyal Etkiler

​İş Bankası finansman sağlamanın dönüştürücü gücünün bilincindedir. Banka finanse ettiği farklı projelerle doğrudan ve dolaylı olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmakta ve ülke ekonomisine destek olmaktadır. 

İş Bankası’nın sorumlu finansman yaklaşımı, itibar ve kredi riskleri bakımından hem Banka’nın itibarının korunmasını hem de fizibilitesi yüksek, toplumsal fayda yaratan projelerin desteklenmesini sağlamaktadır.

Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

Kredilendirme Faaliyetlerindeki Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Süreci Özeti​

Çevresel Verimlilik Çalışmaları

​Kredi değerlendirme süreçlerinde geleneksel ekonomik ve proje fizibilitesinin yanı sıra çevresel ve sosyal etkilerin de değerlendirilmesi ve yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Sektörde kredilendirme faaliyetleri kapsamında oluşan çevresel ve sosyal risklerin tanımlanması, değerlendirme süreçlerinde analiz edilmesi, oluşacak etki ve riskin boyutunun saptanması, riskleri ve etkileri sınırlandırmak için yerine getirilmesi gereken yükümlülük ve uygulamaların tespiti ve bu tespitlerin karar verme süreçlerinde dikkate alınmasını içeren sistemler ön plana çıkmaktadır. 

İş Bankası’nda toplam yatırım tutarı 10 milyon ABD dolarının üzerinde olan tüm yeni yatırım projelerinin ve kredi talebinde bulunan yatırımcı müşterilerin potansiyel çevresel ve sosyal riskleri Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli (Environmental and Social Risk Evaluation Tool – ERET) ile değerlendirilmektedir. Bu model aracılığıyla, söz konusu yatırım kredilerinin “müşteri” ve “proje” risk kategorileri belirlenerek, yatırımın olası çevresel ve sosyal etkilerinin sınırlandırılması ve bertaraf edilmesine yönelik yol haritası oluşturulmaktadır. 

 
ERET ile yatırım projeleri; doğal kaynak kullanımı, katı atık, hava, toprak ve su kalitesi, gürültü, toz, iş sağlığı güvenliği, toplum sağlığı güvenliği, gönülsüz yeniden yerleşim ve paydaş katılımı gibi hususları içeren 26 farklı kriter çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu faktörler; firmanın faaliyetleri üzerindeki etkisi, çevre ve/veya yerel halk üzerindeki etkisi ve medya, STK ve kamuoyu tepkisi risklerinin ortaya çıkma ihtimali ve ortaya çıkması durumunda yönetilebilirliği bağlamında ele alınmaktadır. Nihai olarak ilgili projeler, risk seviyelerine uygun olarak yüksek (Kategori A), orta yüksek (Kategori B+), orta (Kategori B-), düşük (Kategori C) olmak üzere dört kategoride sınıflandırılmaktadır. 

 
Değerlendirme kapsamında yer alan yatırımlar; ulusal mevzuat ve IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Performans Standartları, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri gibi uluslararası iyi uygulamalar referans alınarak değerlendirilmekte olup, her bir yatırım özelinde Proje Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Belgesi düzenlenmektedir. 

 
Yüksek riskli ("A" risk kategorisi) olarak değerlendirilen projelerle sınırlı olmaksızın, İş Bankası Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi (ÇSRY) Ekibinin değerlendirmeleri neticesinde uygun görülen tüm projelerde, Banka adına görev yapmak üzere muteber bir bağımsız Çevre Danışmanı atanmaktadır. Bağımsız Çevre Danışmanı tarafından proje kapsamında mevcut durumun ve yatırımın olası çevresel ve sosyal etkilerinin tespiti amacıyla literatür çalışmalarıyla da desteklenen saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma neticesinde, çevresel yükümlülüklere ilişkin her türlü yasal izin/onay sürecinin güncel durumunu, uygunluğunu ve danışman yorumlarını içeren bir Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesi (ÇSDD) ve bu etkilerin sınırlandırılması, bertaraf edilmesi ve sürecin yönetilmesine yönelik bir Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı (ÇSAP) hazırlanarak Banka’ya sunulmaktadır. Yüksek riskli projelerde, yasal gereksinimler doğrultusunda hazırlanan ÇED başvuru dosyasından ayrı olarak, daha detaylı mevcut durum analizlerini içeren ilave bir Çevre Etki Değerlendirme Raporu (ÇEDR/EIA) da talep edilebilmektedir. Ayrıca proje firmaları tarafından projenin risklerinin ve etkilerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine ilişkin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanarak Banka’ya iletilmesi talep edilmektedir. 

 
Bunun yanı sıra, yatırımın gerek inşaat gerekse işletme aşamalarında, ÇSAP'de belirlenen hususlara (çevre mevzuatına uyum, atık yönetimi, emisyon ölçümleri, toprak ve su analizleri, sosyo-ekonomi, ekosistem ve habitat üzerindeki etkiler, telafi mekanizmaları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları gibi) ilişkin olarak, kararlaştırılan periyodlarda, Banka’nın ÇSRY Ekibi’nin de katılımıyla Çevre Danışmanı tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleri dahilinde çevresel ve sosyal izleme faaliyetleri yürütülmektedir. 

 
İş Bankası aynı zamanda, Global Compact Türkiye tarafından hayata geçirilen ve kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesini taahhüt altına alan Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin de ilk imzacıları arasındadır. 

 
Banka, finansmanına destek verdiği projelerde çevresel ve sosyal olumsuz etkileri gidermek/azaltmak ya da telafi etmek amacıyla yatırımcı şirketlerden, proje özelindeki değerlendirmelere göre belirlediği aşağıda örneklerine yer verilen türden taahhütler almaktadır: 

 
- Karbon emisyonlarının azaltımı ve dengelenmesine yönelik ağaçlandırma yapılması, bu çalışmalarda bölgeye uygun türlerin ağaçlandırmada kullanılması, ağaçların mümkün olduğunca proje sahasında uygun mekânlara taşınması ve endemik türlerin korunması 

 
- Özellikli ve koruma altında olan bölgelerdeki biyoçeşitliliğin korunması için gerekli önlemlerin alınması 

 
- Arazilerin anlaşma yoluyla satın alınmasına öncelik verilmesi, kamulaştırma kapsamında zorunlu fiziksel ya da ekonomik yeniden yerleşim olan projelerde yeniden yerleşim planı ve/veya geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması planı hazırlanması 

 
- Proje etki alanında kalan yöre halkı için telafi edici ve yeni gelir kaynağı yaratmak amaçlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi, yatırımın iş gücü ve satın alım gerekliliklerinde yöre halkına öncelik verilmesi 

 
- Yatırımlar kapsamında, çalışanların, yöre halkının ve diğer paydaşların projeye ilişkin görüşlerini dikkate almak ve rahatsızlıklarını gidermek amacıyla iç ve dış şikayet mekanizmaları geliştirilerek “Paydaş Katılım Planı” oluşturulması 

 
- Kümülatif etki analizi, ekolojik etki analizi gibi ilave çalışmalarla çevresel sosyal yönetim planlarında bu çerçevede ek önlemler alınması 

 
- Yatırımcının gerek mevcut faaliyetleri gerekse yatırım faaliyetleri sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuata uyumunun sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının artırılması ve acil durum eylem planlarının geliştirilmesi 

 
Proje sahibi firmaların bu taahhütlere uyumu, kredi sözleşmeleriyle de garanti altına alınmakta ve finansman süreci kapsamında izlenmektedir. Banka böylelikle doğrudan katkı sağladığı doğal sermayeyi, dolaylı yollardan da pozitif yönde etkilemektedir. Bu kapsamda karşılaşılabilecek sosyal risklerin yönetilmesi sayesinde toplumsal etki de kontrol edilmektedir. 

 
2018 yılında 25 proje ERET derecelendirmesine tabi tutulmuş, 15 projeye finansman sağlanmıştır. Toplam finansman tutarı 915,3 milyon ABD doları olan söz konusu projelerin, finansman tutarı bazında %36’sı A, %22’si B+, %41’i B- ve %1’i C risk kategorisinde sınıflandırılmıştır. 2018 yılında ERET modeli üzerinden değerlendirilen projelerden bir adedinin finansmanı çevresel nedenlerle reddedilmiştir. 

 
İş Bankası, sorumlu bankacılık anlayışı doğrultusunda, Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası’nın ekinde yer verdiği Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin kredi taleplerini değerlendirmeye dahi almadan reddetmektedir. İş Bankası’nın Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesine Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası ekinden ulaşabilirsiniz. 

 
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat