BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Gündem

Alınan Kararlar ve Diğer Hususlar

Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince hissedarlarımız veya yetkilendirdikleri temsilcileri/vekilleri elektronik ortamda da katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımız veya temsilcilerinin/vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları şarttır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 Kuruş nominal değerinde A grubu veya 1 Kuruş nominal değerinde B grubu veya 4 Kuruş nominal değerinde C grubu 1 adet kaydi paya sahip olanlar bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri; elektronik ortamda katılacak olanların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren ve bu tercihini değiştirmeyen hissedarlarımızın veya yetkilendirdikleri vekillerin/temsilcilerin toplantıya fiziken katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan hissedarlarımızın, bu haklarını vekil/temsilci tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür.

 Hissedarlarımızı temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin;

· Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1. sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla

Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek ilişikteki örneğe uygun

olarak düzenlenecek vekâletnameyi (Ek:1) ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini,

· EGKS portalı aracılığı ile vekil tayin edilmişlerse, toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan

kimlik belgelerini

ibraz etmeleri gerekmektedir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen

EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle “Tevdi eden temsilcisi" olarak genel kurula katılımı mümkündür. Bu durumda, söz konusu kuruluşların, toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde, bu çalışanın/çalışanların yetkilerini tevsik eden belgeler ile birlikte aşağıdaki örneklere uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi"  ve “Talimat Bildirim Formu"nun (Ek:2/b) getirilmesi gerekmektedir.

Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsille görevlendirdikleri yönetici veya görevlisinin ise yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini getirmeleri yeterli olacaktır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ile bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen oranlar veya esaslar dâhilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine tabidir. Bankacılık

Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik gereğince bu tür pay devirleri halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun izninin alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede, hissedarlarımızca Bankamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni gerektiren şekilde pay sahibi olunması veya tüzel kişi hissedarlarımızın pay sahipliği oranlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznini gerektiren bir değişiklik olması halinde, Bankamız Genel Kurulu öncesi bu iznin alındığını gösterir belgelerin Bankamıza ibrazının gerektiğini önemle belirtiriz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, genel kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir.

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin 49. maddesi uyarınca, 1 Kuruş nominal değerde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay ise 4 oy hakkı verecektir.

2020 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ilgili yasal süreler kapsamında yayınlanmasını müteakiben Şubelerimizde,

Bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de ve MKK'nın EGKS portalında hissedarlarımızın incelemelerine hazır tutulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. 

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat