BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

​Bankamız Ana Sözleşmesinin 5, 18, 19, 49, 58 ve 62. maddelerinin ve Geçici 17.maddesinin değiştirilmesi amacıyla aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00’de İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, alınacak genel kurul kararını tasdik etmek üzere saat 14.30’da A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.40’da B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.50’de C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı yapılacaktır. (*)
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, kendi adına kayıtlı en az 1 Kuruş nominal değerinde A grubu veya 1 Kuruş nominal değerinde B grubu veya 4 Kuruş nominal değerinde C grubu 1 adet hisseye sahip olanlar,
• A grubu Hissedarlar Özel Toplantısına A grubu en az bir hisseye sahip olanlar,


• B grubu Hissedarlar Özel Toplantısına B grubu en az bir hisseye sahip olanlar,


• C grubu Hissedarlar Özel Toplantısına C grubu en az bir hisseye sahip olanlar,
bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. (**)


     


Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ve/veya A, B ve C Grubu Hissedarlar Özel Toplantılarına bizzat katılabilmek için;
• Hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran hissedarlarımızın hisse senetlerini ve kimlik belgelerini, (***)


• Hisseleri Bankamız yatırım hesaplarında izlenen hissedarlarımızın kimlik belgeleri ile yatırım hesap cüzdanlarını,


• Hisseleri diğer banka ve aracı kurumlarda izlenen hissedarlarımızın kimlik belgeleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) temin edilen Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu,
vekâleten veya bir kamu kuruluşunu ya da tüzel kişiyi temsilen Genel Kurula katılım olması durumunda ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak
• Vekil ile temsil edilecek hissedarlarımızın düzenleyecekleri aşağıdaki örneğe uygun vekâletnameyi,


• Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarların ise temsille görevlendirdikleri yönetici veya görevlisine ait yetki belgesini  
23 Mart 2012 Cuma günü iş saati sonuna kadar herhangi bir şubemize ve/veya Genel Müdürlük/Yönetim Kurulu Raportörlüğü’ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.
Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Bankamız Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı tarihindeki MKK’dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki MKK’dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesi esastır. 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ile bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine tabidir. Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik gereğince bu tür pay devirleri halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun izninin alınması gerekmektedir.
Bu çerçevede, hissedarlarımızca Bankamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni gerektiren şekilde pay sahibi olunması veya tüzel kişi hissedarlarımızın pay sahipliği oranlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznini gerektiren bir değişiklik olması halinde, Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu öncesi bu iznin alındığını gösterir belgelerin Bankamıza ibrazının gerektiğini önemle belirtiriz.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ve imtiyazlı hissedarlar özel toplantılarında 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet A grubu hisse 1 oy, 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet B grubu hisse 1 oy, 4 Kuruş nominal değerinde 1 adet C grubu hisse 4 oy kullanma hakkı verecektir. 
Ana Sözleşmemizin değiştirilmesi öngörülen maddelerinin eski ve yeni şekli aşağıda gösterilmiştir.
Sayın hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
1. Açılış, Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,


2. Bankamız Ana Sözleşmesinin 5, 18, 19, 49, 58 ve 62. maddelerinin ve Geçici 17.maddesinin değiştirilmesi.
A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanının teşkili ve Özel Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,


2. Bankamız Ana Sözleşmesinin 5. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak alınan Genel Kurul kararının tasdiki.
B GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanının teşkili ve Özel Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,


2. Bankamız Ana Sözleşmesinin 5. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak alınan Genel Kurul kararının tasdiki.
C GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanının teşkili ve Özel Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,


2. Bankamız Ana Sözleşmesinin 5. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak alınan Genel Kurul kararının tasdiki.
(*)   Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 


                           


 (**) 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bankamız Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde 500 TL’lik 20 Adet A grubu payın teslimi karşılığında 1 Adet 1 Kuruşluk A grubu pay senedi verilmiştir. Bu değişiklik sırasında 1 Kuruş nominal değerde tam bir pay alamayan pay sahiplerine verilmiş olan kesir makbuzlarıyla, miktarı ne olursa olsun, Genel Kurula katılım mümkün değildir.
(***) 6111 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 28.04.2011 tarih, 551 sayılı Genel Mektubu uyarınca; hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran hissedarlarımızın oy kullanma hakkı kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar geçerli  olup;  kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı olan haklar kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Söz konusu yasal düzenleme karşısında, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için en kısa sürede hisselerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Vekaletname için tıklayınız.


Ana sözleşme değişiklik metni için tıkla​yınız​.​

14.03.2012
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat