Ana Sayfa İletişim English

İş Bankası’nda Faaliyet Gösteren Komiteler

Denetim Komitesi
2 üyeden oluşan Denetim Komitesi’ne Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir.

Denetim Komitesi ilgili mevzuat çerçevesinde toplanmak ve icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka’da alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka’nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu’na bildirmek yükümlülüğündedir.

Denetim Komitesi;

 • Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat ile Banka politikaları çerçevesinde işleyişinin ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesinden,
 • Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılmasından ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen bu kuruluşların faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesinden,
 • İlgili mevzuat kapsamında, konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak eşgüdüm içinde sürdürülmesinin sağlanmasından,
 • İç sistemler ile iç sistemler kapsamındaki Bölümlerin işleyişi, faaliyetleri ve bunlara ilişkin politika ve düzenlemeler konusunda Yönetim Kurulu’na raporlama yapılmasından, görüş ve önerilerde bulunulmasından,
 • İç sistemler kapsamındaki Bölümlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından faaliyetleri ile ilgili alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesinden,
 • Banka’nın finansal raporlarının ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun olarak hazırlanmasından,
 • Gerektiğinde Banka’nın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşlarından ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi, belge veya rapor talep edilmesinden; konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanmasından,
 • Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerinin yerine getirilmesinden,
 • Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile Banka’nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Banka politikaları çerçevesinde süreklilik ve güven içinde yürütülmesi bakımından alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerinin Yönetim Kuruluna bildirilmesinden veya raporlanmasından


sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009 yılı içerisinde Denetim Komitesi 32 defa toplanarak 37 adet karar almıştır.

KKTC İç Sistemler Komitesi
KKTC’de faaliyet gösteren şubeler nedeniyle, KKTC Bankalar Yasası ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun 15.06.2009 tarih, 35546 sayılı kararı ile KKTC İç Sistemler Komitesi kurulmuştur. 2 üyeden oluşan Komitenin başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer yürütmekte olup diğer üye Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir. Komite icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka’nın KKTC Şubelerince alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bu şubelerin faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.

KKTC İç Sistemler Komitesi; Banka’nın KKTC Şubelerinin faaliyetlerine yönelik olarak tesis ettiği iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin yasa ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ve diğer bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak hizmet alınan kuruluşların Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

KKTC İç Sistemler Komitesi 2009 yılı içerisinde 3 defa toplanarak, 3 adet karar almıştır.

Kredi Komitesi
Bankamızda Kredi Komitesi, yetki limiti içerisindeki kredi tahsis kararlarını vermekte, yetkisine giren işlemlerde kredi tahsis koşullarının değiştirilmesi taleplerini karara bağlamakta ve Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili verdiği görevleri yapmaktadır.

Bankamızda Kredi Komitesi, Komite Başkanı olan Genel Müdür ve 2 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. Her yıl genel kuruldan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında bir sonraki genel kurula kadar Kredi Komitesi’nde görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri belirlenmektedir. Ayrıca dönem boyunca gerektiğinde görev yapmak üzere 2 yedek üye seçilmektedir. Kredi Komitesi, her bir üyesinin dosyayı inceleyip imzalaması suretiyle kredinin tahsisi kararını oybirliği ile almaktadır. Komitenin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulanır.

2009 yıl sonu itibariyle Kredi Komitesi yetkisindeki 130 adet dosya değerlendirilmiştir.

Ocak-Mart 2009 döneminde görev yapan Kredi Komitesi Genel Müdür H. Ersin Özince ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ve Üye Füsun Tümsavaş’tan oluşurken, yedek üyeler Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer ve Üye Tülin Aykın idi. Bankamızın 31.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra oluşturulan Kredi Komitesinde 2010 yılı Mart ayı sonuna kadar görev yapmak üzere, daimi üye ve Komite Başkanı Genel Müdür H. Ersin Özince’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ve Üye Füsun Tümsavaş yer almaktadır. Kredi Komitesi yedek üyeleri ise Yönetim Kurulu Üyeleri Tülin Aykın ve Hasan Koçhan’dır.

Kredi Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
H.Ersin Özince
H.Fevzi Onat
Füsun Tümsavaş
Komite Başkanı
Üye
Üye
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi

2009 Yılı Ocak -Mart dönemi yedek üyeleri : Caner Çimenbiçer - Tülin Aykın
2009 Yılı Nisan-Aralık dönemi yedek üyeleri: Tülin Aykın - Hasan Koçhan

Kredi Revizyon Komitesi
Yönetim Kurulu’na bağlı Komitelerden biri olan Kredi Revizyon Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 30.9.2003 tarih ve 30249 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Riski Politikası’nın Limitlerin Revizyonu maddesi uyarınca, yılsonlarında kredi portföyünün gözden geçirilerek kredi müşterileri ile ilişkilerin değerlendirilmesi ve söz konusu kişi ve kuruluşlara tahsis edilmiş olan kredi limitlerinin gerektiğinde yeniden belirlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu’nun 17.12.2008 tarih ve 35143 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tülin Aykın, Füsun Tümsavaş ve Hasan Koçhan’dan oluşmak üzere belirlenen Kredi Revizyon Komitesi, Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi yetkisindeki tüm firma ve risk gruplarını gözden geçirerek, bu kapsama giren 6.313 grup veya münferit firma ve 376 muhabir bankanın 2009 yılına ilişkin limit revizyon çalışmalarını 03.03.2009 ve 09.06.2009 tarihlerinde olmak üzere iki bölüm halinde tamamlamıştır.

Yönetim Kurulu’nun 31.12.2009 tarih ve 36077 sayılı kararıyla, Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tülin Aykın, Füsun Tümsavaş ve Hasan Koçhan’dan oluşmak üzere belirlenen yeni Kredi Revizyon Komitesi ilgili firma ve kuruluşların 2010 yılına ilişkin limitlerinin belirlenmesi konusunda görevlendirilmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi
Yönetim Kurulu’nun kararı ile kabul edilmiş bulunan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulama Yönetmeliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi’nde, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Atalay ve Tülin Aykın, Genel Müdür Yardımcıları Özcan Türkakın ve Hülya Altay ile Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Suat E. Sözen bulunmaktadır. Komite Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetleri, Sağlık Faaliyetleri, Çevrenin Korunması ve Diğer Faaliyetler şeklinde belirlenen temel katkı alanları dikkate alınmak suretiyle ve Yönetmelik esaslarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, 2009 yılında 10 defa toplanarak, 40 adet karar almıştır.

Risk Komitesi
Risk Komitesi, Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi strateji ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi için faaliyette bulunmaktadır. Komite Banka’nın maruz bulunduğu risklerin değerlendirilmesi, alınacak önlem ve izlenecek yöntemler konusunda öneride bulunulması için Banka’nın icrai sistemleriyle ortak iletişim platformudur. Komitenin temel faaliyet alanı aşağıda belirtilen hususlardan oluşmaktadır:

 • İzlenecek risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması,
 • Risk Yönetimi Bölümü’nce gündeme getirilen hususların görüşülerek karara bağlanması,
 • Maruz kalınan temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması, limit ihlallerinin izlenmesi ve bunların giderilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması,
 • Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması,
 • Risk Yönetimi teşkilatınca yerine getirilecek olan riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi,
 • Risk ölçüm yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi.

Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili, Risk Komitesi Başkanı: H. Fevzi Onat
 • Genel Müdür ve Kredi Komitesi Başkanı: H. Ersin Özince
 • Genel Müdür Yardımcısı ve Aktif Pasif Komitesi Başkanı: A. Aykut Demiray
 • Genel Müdür Yardımcısı: Suat İnce
 • Risk Yönetimi Bölümü Müdürü: Rıza İhsan Kutlusoy


Risk Komitesi, Banka’nın doğrudan pay sahibi olmak suretiyle kontrol ettiği ve Yönetim Kurulunca kapsam dahiline alınması uygun görülen iştiraklerini kapsayacak şekilde konsolide olarak da toplanarak grup risk politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Risk Komitesi’nin, konsolide bazda yapılan çalışmalarına;

 • Genel Müdür Yardımcısı: Özcan Türkakın
 • İştirakler Bölümü Müdürü: Burhanettin Kantar tarafından da iştirak edilmektedir.


Risk Komitesi 2009 yılı içerisinde 4 adedi konsolide bazda olmak üzere 12 kez toplanmıştır. Toplantılarda, İş Bankası ve konsolidasyona tabi iştiraklerinin risk yönetimi çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra Komiteye sunulan 12 adet risk yönetimi raporu incelenmiş ve risk yönetimi sistem ve süreçleri ile ilgili 15 adet karar alınmıştır.