Ana Sayfa İletişim English

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
İş Bankası, faaliyetlerini başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler olmak üzere bankaların tabi olduğu diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütmektedir.

Özel durumların kamuya açıklanmak üzere en hızlı şekilde Borsa’ya iletilmesi ve kamuya açıklanmış olan bilgilere Banka’nın internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanması; İş Bankası Ana Sözleşmesi, faaliyet raporları ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek diğer her türlü bilgi ve belgenin güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmının uygulanması konusunda yürütülen başlıca faaliyetlerdir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 24. maddesi gereğince İş Bankası’nda oluşturulan Denetim Komitesi’nde, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Caner Çimenbiçer ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Savaş Taşkent görev almaktadır.

Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nca, hisseleri halka açık şirketlerin faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yer verilmesi öngörülen hususlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
İş Bankası’nda, şirket ve pay sahipleri arasında iletişimi sağlamak üzere 1998 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuş olup, söz konusu birim 01.04.2009 tarihi itibarıyla ayrı bir Bölüm olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Magemizoğlu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde görev yapan personelin isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı Unvanı Telefon Numarası e-posta adresi

Süleyman H. Özcan
Alper Turgal              
Ebru Nuhoğlu            
Elif Yılmaz                
Ece Oktar                  
Alev Özer                  
İpek Taşkın                
Gürkan Ali Gülyüz
Zeynep Eylem Baş
Müge Baburşah

Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Kd. Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Kd. Memur
Kd. Memur

0212 - 316 16 00
0212 - 316 16 10
0212 - 316 16 08
0212 - 316 16 17
0212 - 316 16 15
0212 - 316 16 14
0212 - 316 16 18
0212 - 316 16 19
0212 - 316 16 20
0212 - 316 16 02

Suleyman.Ozcan@isbank.com.tr
Alper.Turgal@isbank.com.tr
Ebru.Nuhoglu@isbank.com.tr
Elif.Yilmaz3@isbank.com.tr
Ece.Oktar@isbank.com.tr
Alev.Ozer@isbank.com.tr
Ipek.Taskin@isbank.com.tr
Ali.Gulyuz@isbank.com.tr
Eylem.Bas@isbank.com.tr
Muge.Babursah@isbank.com.tr


Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün yürüttüğü temel faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir:

 • Mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafların, Bankaya ilişkin, ticari sır veya müşteri sırrı niteliğinde olmayan bilgi taleplerinin ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanması,
 • Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve konferanslara İş Bankası’nı temsilen iştirak edilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflara sunum yapılması,
 • İş Bankası’na ilişkin özel durum açıklamaları ve açıklama konusu diğer bilgilerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) dahil ilgili kuruluşlar ve mecralar aracılığıyla kamuya duyurulması ve gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Yatırımcı İlişkileri internet sitesi içeriğinin güncel tutulması,
 • Banka’nın kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması,
 • Genel Kurul Toplantısı ve Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmasına ilişkin faaliyetlerin koordinasyonu,
 • Banka hissedarlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi.


2009 yılı içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne telefon ve e-posta yoluyla 500’ün üzerinde bilgi talebi içeren başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamına cevap verilmiştir. Aynı yıl içinde 10 adet yurt dışı yatırımcı konferansına katılım ve yurt dışı yatırımcı ziyareti gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerde 247 yatırım kuruluşunun temsilcileri ile görüşülmüştür. Bunların dışında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Banka merkezinde 100’e yakın yatırımcı toplantısı ve 22 telekonferans gerçekleştirmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahipleri tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Banka’ya çeşitli konularda aktarılan temettü dağıtımı, sermaye artırımı, genel kurul toplantısı, faaliyet raporları, Banka mali tabloları ve benzeri konulardaki bilgi talepleri değerlendirilerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır. Bankaya ilişkin bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır. Ayrıca, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile analistlerin bilgilendirilmesi amacıyla ilgili taraflarla birebir veya grup halinde görüşmeler ve telekonferanslar düzenlenmektedir. 2009 yılı içinde, pay sahiplerinden İş Bankası’na ulaşan 500’ün üzerindeki bilgi talebi yanıtlanmıştır. Ayrıca pay sahiplerini ilgilendiren İş Bankası’na ilişkin bilgi ve gelişmeler, özel durum açıklamaları, internet sitesi ve e-posta yolu ile ilgili taraflara aktarılmaktadır.

İş Bankası’nın sermaye artırımı, kâr payı dağıtımı ve Genel Kurul toplantısı duyuruları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda, özel durum açıklamaları, basın ve Banka internet sitesi aracılığı ile ortaklara iletilmektedir.

Diğer taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı ile ilgili olarak, İş Bankası bilgilerine hızlı ve kolay erişebilmelerini sağlamak amacıyla, Banka internet sitesinde aşağıdaki başlıklar itibariyle gösterilen bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak pay sahipleri ve yatırımcıların erişimine sunulmaktadır.

 • Periyodik mali tablolar ve dipnotlar,
 • İş Bankası Yatırımcı Sunumu,
 • Faaliyet raporları,
 • Derecelendirme notları,
 • Ana Sözleşme,
 • Banka’nın iştiraklerine ilişkin bilgiler,
 • Organizasyon yapısı,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Banka üst düzey yöneticilerinin özgeçmişleri,
 • Ortaklık yapısı,
 • Sermaye artırımları ve temettü dağıtımına ilişkin bilgiler,
 • Yatırımcı takvimi,
 • Özel durum açıklamaları,
 • Vekaleten Oy Kullanma Formu ve Genel Kurul’a ilişkin bilgiler
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve İş Bankası’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.

İlgili doküman ve verilerin yer aldığı söz konusu internet sitesi düzenli olarak gözden geçirilerek güncel tutulmaktadır.

İş Bankası, gerek Bankacılık Kanunu’nda yer verildiği üzere bağımsız dış denetim şirketleri tarafından, gerekse Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Genel Kurul tarafından atanan ve Ana Sözleşme’de de yer verilen 2 Denetçi tarafından düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır.

Diğer taraftan, Bankacılık Kanunu’nun 24. maddesi gereğince kurulan İş Bankası Denetim Komitesi, halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Caner Çimenbiçer ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Savaş Taşkent’ten oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 348. maddesi uyarınca; banka genel kurulu, bazı özel konuların tetkiki ve teftişi için gerektiğinde özel denetçi seçebilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 348. Maddesi çerçevesinde, sermayenin en az yirmide birine sahip pay sahipleri genel kuruldan, mevzuatta öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilirler. Genel Kurul bu talebi reddederse red kararı aleyhine mahkemeye başvuru hakkı vardır. İş Bankası Ana Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması konusunda ayrı bir düzenleme yer almamaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri 
İş Bankası Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Banka’nın internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan “İş Bankası Ana Sözleşmesi”nde yer almaktadır. İş Bankası Genel Kurulu’na ilişkin toplantı gündemi ve diğer hususlar ilgili mevzuat gereğince, Genel Kurul toplantısından önce basında ve internet sitesinde açıklanmakta olup, bu konuda Genel Kurul’a yönelik olarak hazırlanan Banka’nın faaliyet raporu da Genel Kurul öncesinde Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. İş Bankası Genel Kurul toplantılarına pay sahiplerinin yanı sıra ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurula katılma yetkisi bulunan resmi kuruluş temsilcileri katılabilmektedir.

İş Bankası’nda, 31 Mart 2009 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular yasal sürelere uygun olarak Ticaret Sicili Gazetesi’nde, basında ve İş Bankası internet sitesinde gündem maddelerini ve vekaletname örneğini de içerir şekilde yayınlanmıştır. 31 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı %73,19 toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir. Toplantıya davet Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve İş Bankası Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel Kurul öncesi yasal sürelere uygun olarak Banka’nın şubelerinde bulundurulan faaliyet raporlarında bilanço, bilanço dipnotları, bağımsız denetim raporu, denetçi raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi gibi ayrıntılı bilgiler pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Talep eden pay sahiplerine ilgili faaliyet raporları Genel Kurul toplantılarından önce temin edilmektedir.

İş Bankası Genel Kurul’larında bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir. Ayrıca Genel Kurul’larda pay sahipleri tarafından gündem maddeleri ile ilgili olarak öneri de verilmekte, söz konusu öneriler yasal prosedüre uygun şekilde oylanmak suretiyle sonuçlandırılmaktadır.

İş Bankası’nın gayrimenkul üzerine yapabileceği muameleler Ana Sözleşme’nin 63. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak, bankaların gayrimenkul işlemleri ile ilgili olarak Bankacılık Kanunu’nun 57. maddesinde “Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli konut finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara katılamazlar.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu tür işlemler Bankacılık Kanunu sınırlamaları çerçevesinde, Ana Sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olup, Yönetim Kurulu’nda veya Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiye istinaden bu konuda alınan kararlar, şartları varsa “Özel Durum Açıklaması” yapılmak suretiyle kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul tutanakları, Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmekte ve ilgili tutanaklar İş Bankası’nın ilgili biriminden temin edilebilmektedir. Söz konusu tutanaklara aynı zamanda internet sitesinde de yer verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Banka’nın sermaye yapısı ve hisse senetlerinin niteliklerine ilişkin açıklamalar İş Bankası Ana Sözleşmesi’nde ve faaliyet raporunda yer almakta ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu’nda azınlık payları ile seçilmiş üye bulunmamaktadır. Ana Sözleşme’de birikimli oy kullanılmasına ilişkin bir düzenleme yer almamakta, ancak söz konusu durum, azınlık paylarını temsil eden hisse senedi sahiplerinin oy verme haklarını aynı vekil aracılığıyla kullanmaları açısından bir engel teşkil etmemektedir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı 
İş Bankası hisse senetlerine ilişkin kâr dağıtımı esaslarına Banka Ana Sözleşmesi’nde ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, Banka’nın kâr dağıtım politikası bu şekilde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. İş Bankası’nın kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan İş Bankası Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, her yıl Olağan Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgisine sunulan faaliyet raporu içeriğinde de yer almaktadır. Kâr dağıtımı, Genel Kurul’da görüşülen gündem konuları arasında olup, pay sahiplerinin onayına sunulmakta ve Genel Kurul tarafından onaylanarak uygulanmaktadır.

7. Payların Devri 
Pay devirleri, İş Bankası Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
 
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
İş Bankası’nın halen yürürlükte olan bilgilendirme politikası aşağıda yer almaktadır.

Bilgilendirme Politikasının Genel Çerçevesi
İş Bankası, başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve hisse senetlerinin işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Londra Borsası mevzuatı ile ABD’de hisse senetlerinin kayıtlı olduğu ADR programı çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim prensiplerini de gözeterek yerine getirir; Banka, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası güder.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal Yönetim prensiplerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan İş Bankası, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesinde azami gayreti göstermektedir. Banka’nın bilgilendirme politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. İş Bankası’nda kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Söz konusu Bölümün yetkilileri Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

 • 3’er aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) iletilerek Bankamız internet sitesinde yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetim Komitesi üyeleri ile Banka’nın finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. 3’er aylık dönemlerde açıklanan mali tablolara ilişkin olarak ayrıca bir basın açıklaması yapılmak suretiyle, ilgili dönemde gerçekleşen faaliyetler, İş Bankası’nın piyasa konumu, genel finansal performans ve önem arz eden diğer konularda kamuoyuna bilgi verilir.

  Gerek ilgili mali tablolar, gerekse yapılan basın açıklamaları İngilizce’ye de tercüme edilerek ilgili taraflara aktarılır ve İş Bankası internet sitesinde yayınlanır. Yıl sonlarına ait mali tabloların açıklanmasını takiben, olağan genel kurul toplantılarının yapıldığı tarihlerde, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür tarafından düzenlenen basın toplantılarında geçmiş yılın genel bir değerlendirmesi yapılarak, basın mensuplarının soruları yanıtlanır.

 • 3’er aylık dönemlerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak solo bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu belirli kreditör kuruluşlara iletilir, ayrıca İş Bankası internet sitesinde yayınlanır.

 

 • Yıl sonlarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, İş Bankası internet sitesinde yayınlanır.

 • Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içinde İMKB ve SPK’ya iletilir. Özel durum açıklamaları, prensip olarak pay sahipleriyle ilişkileri yürütmekten sorumlu yöneticiler tarafından imzalanmakla birlikte, istisnaen konu ile ilgili birimlerden sorumlu yöneticiler tarafından da imzalanarak ilgili otoritelere sunulur. Özel durum açıklamaları en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde İş Bankası internet sitesinde de ilan edilir.

  Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Banka çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında bilgilendirilir. Banka’ya belirli bir hizmet sağlaması sebebiyle içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda ise gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir. Diğer taraftan, İş Bankası, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince banka ve müşteri sırlarının saklanması ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki kişilere açıklanmaması hususundaki yasal yükümlüğüne titizlikle uymaktadır. Bu yükümlülük Banka çalışanlarının yanı sıra, Banka’nın destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları için de geçerlidir.

 

 • Ana Sözleşme Değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.

 • Yıllık faaliyet raporu, BDDK düzenlemelerine uygun olarak her yıl genel kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve internet sitesinde (www.isbank.com.tr) yayınlanmaktadır. İlgili raporun basılı hali talep edilmesi halinde İş Bankası Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edilebilmektedir.

 

 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından yapılabilir.

  İş Bankası hakkında yurt içindeki basın-yayın organlarında yer alan haberler, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla takip edilir. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklama yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır.

  Basın-yayın organlarında çıkan ancak ilgili mevzuat uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılırken, haberin niteliği, basın-yayın organının ulaştığı kitlenin genişliği, haberin Banka’nın itibarını etkileyip etkilemediği gibi hususlar dikkate alınarak açıklamanın yöntem ve içeriği belirlenir. Bu tür haber ve söylentilerle ilgili olarak açıklama yapıldığı durumlarda, açıklama içeriğinin kamuya açıklama gereksinimi doğuran bir unsur içermesi halinde, konuya ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda özel durum açıklaması da yapılır. Banka, yayınlanan haberin, Bankacılık Kanunu’nun itibarın korunmasına ilişkin 74. maddesi hükümlerine göre suç teşkil etmesi halinde, gerekli yasal girişimlerde bulunma hakkına sahiptir.

 • Zaman zaman düzenlenen telekonferanslar ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. İlgili telekonferanslar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından koordine edilmektedir.

 

 • Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve yatırımcı ziyaretleri (road-show) ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen söz konusu toplantı ve ziyaretlere iş durumlarına göre Genel Müdür, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticileri iştirak etmektedir. Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da genişletilebilmektedir.

  Yatırımcılarla yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, tüm piyasa katılımcılarının eşzamanlı olarak ve eşit seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Banka’nın kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

 • E-posta yolu ile pay sahipleri, kreditörler, derecelendirme (rating) kurumları ve İş Bankası hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler düzenli ve periyodik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından iletilmektedir.

 

 • Kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce dil seçenekli Yatırımcı İlişkileri (Investors Relations) sayfalarında İş Bankası’na ait ayrıntılı bilgi ve veriler, kurumsal yönetim profiline uygun bir formatta yer almaktadır. İlgili internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar tarafından e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü soru en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün koordinasyonunda cevaplandırılmaktadır.

 

Yapılan Diğer Bildirimler
Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Banka imza sirkülerinde belirlenmiş yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi
İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Banka organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra, Banka’nın bütününe ilişkin bilgiye erişimi bulunan ve aktif-pasif yapısı, kâr-zarar, nakit akışı, stratejik hedefler vb. unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisi olan Genel Müdürlükteki bir kısım bölümlerin yöneticileri idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

9. Özel Durum Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca 2009 yılı içinde İş Bankası tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na 92 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2009 yılı içinde yapılan özel durum açıklamaları için Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nca İş Bankası’ndan ek açıklama talep edilmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle İş Bankası’na uygulanan herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

İş Bankası (İş C) hisse senetleri dayanak teşkil edilerek ABD’de ihraç edilmiş olan depo sertifikaları (depositary receipts) Londra Borsası’nda kote edilmiş olup halen belirtilen Borsa’da işlem görmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na bildirilen bazı İş Bankası açıklamaları, Londra Borsası ile depo sertifikası program yöneticisi olan Bank of New York’a da bildirilmektedir.

10. Türkiye İş Bankası Kurumsal İnternet Sitesi (www.isbank.com.tr)
Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında İş Bankası’nın internet sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Internet Sitesi Türkçe ve İngilizce dillerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, paylara ilişkin bilgiler, Ana Sözleşme, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilan, gündem maddeleri, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere yer verilmektedir. İnternet Sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
İş Bankası’nın hâkim pay sahipleri arasında gerçek kişi bulunmamaktadır. Ayrıca, İş Bankası hissedar yapısı kamuya açıklanmış bulunmakta olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 3’er aylık dönemlerde ilan edilen dipnot açıklamalarında ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü web sitesinde bu konudaki güncel bilgilere yer verilmektedir. Öte yandan, bankalarda dolaylı pay sahipliği, yani bir gerçek veya tüzel kişinin bir bankada dolaylı pay sahipliğine ilişkin ilke ve esaslar Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesi uyarınca, bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.

Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve bin günden iki bin güne kadar adlî para cezası hükmolunur.

Banka ve müşterilerine ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır. Bu kişiler, sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, fiilin önemine göre sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki yıldan aşağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanır.

İş Bankası, içerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tamamen uymaktadır. Ayrıca, bu konuda politika geliştirmeyi Banka kültürü olarak benimsemiştir. Bu amaçla İş Bankası’nda içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişilerin edindikleri bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmaları yasaklanmıştır. Bu kapsamda örneğin Sermaye Piyasaları Bölümü çalışanlarının ilgili birimde görevli bulundukları süre boyunca, İş Bankası hisse senetleri de dahil olmak üzere hisse senedi almaları ve satmaları yasaklanmış bulunmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
İş Bankası menfaat sahipleri, gerekli görülen konularda basın bültenleri, basın toplantıları, röportajlar, faaliyet raporları, internet sitesinde yer alan haberler, açıklamalar ve çeşitli toplantılar aracılığıyla düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Pay sahipleri, çalışanlar ve müşterilerimizin bilgi taleplerinin karşılanması konusunda gerekli kurumsal örgütlenme yapılmıştır.

Çalışanların insan kaynakları uygulamalarından ve politikalarından haberdar edilmesine ilişkin faaliyetler İnsan Kaynakları İletişimi Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Çalışanların insan kaynakları uygulamalarına ilişkin sorularını yanıtlamak ve çözüm bulmak amacıyla İnsan Kaynakları Yardım Masası faaliyet göstermektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
İş Bankası çalışan ve emeklileri, Banka sermayesinin %41,5’ine sahip olan T. İş Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı aracılığı ile yönetime katılmaktadır. Diğer pay sahipleri ise Ana Sözleşme’de yer verilen düzenlemeler çerçevesinde Banka’nın yönetiminde temsil edilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası
Banka’nın insan kaynakları politikaları belirlenmiş olup, insan kaynakları politikalarının ana esasları fırsat eşitliği, adalet, saydamlık ve performans ilkelerine dayandırılmıştır. İlgili politikalar temel davranış kuralları ve etik değerlere de bağlı kalınarak, gelişim imkanlarını artıracak şekilde uygulanmaktadır. İnsan gücü ihtiyacının karşılanması, İş Bankası’nın insan kaynaklarına özgü vizyon ve misyonuna uygun şekilde, işin gerektirdiği yetkinlik ve vasıflara sahip kişilerin, uygun değerlendirme araç ve yöntemleri kullanılarak işe alınması ve istihdam edilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Çalışanların performansları, görevlerine uygun bir biçimde belirlenen performans değerlendirme kriterleri çerçevesinde periyodik olarak çalışan ile birlikte karşılıklı görüşme yapılarak değerlendirilmekte ve çalışanların gerek performanslarının artırılmasını gerekse bir üst göreve hazırlanmalarını teminen, güçlü ve/veya geliştirilmesi gereken yönleri tespit edilerek gelişim ve eğitim planları oluşturularak bu planların uygulanmasına ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Sürekli gelişimi esas alan bir kariyer yönetimi felsefesi doğrultusunda, çalışanların sahip oldukları özellikler dikkate alınarak, Banka’nın ihtiyaçlarının karşılanması ve verimlilik açısından en uygun oldukları pozisyonlarda değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Banka’da çalışmaya aday olacak kişiler İnsan Kaynakları uygulamalarından ve işe alımlardan Bankanın kurumsal internet sitesinde yer alan İnsan Kaynakları sayfası aracılığı ile haberdar edilmektedir.

Kurum içi bilgi paylaşımını arttırmak ve çalışanlar ile iletişimi daha etkin hale getirmek amacıyla oluşturulan İş Bankası Kurumsal Portalı sayesinde tüm çalışanlara Banka mevzuatına, bölümlerin çalışmalarına, güncel duyurulara ve yardımcı kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşma imkanı tanınmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere, İş Bankası çalışanlarının örgütlendiği Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (Basisen) tarafından atanan işyeri sendika temsilcileri mevcuttur. Çalışanlar ve Banka arasındaki ilişkilerin yürütülmesi sürecinde ilgili sendika temsilcileri yapıcı ve etkin bir rol oynamaktadırlar.

Banka ile Basisen arasında iki yılda bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanmaktadır. En son imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 01.04.2008 - 31.03.2010 dönemini kapsamaktadır.

İş Bankası’nda ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve insan haklarına saygı gösterilmesi esastır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Müşteri memnuniyetinin sağlanması amacı ile İş Bankası bünyesinde bir Müşteri İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Bu birime, internet sitesi, çağrı merkezi, posta, faks ve elektronik posta yolu ile ulaşılabilmektedir. Banka’ya ulaşan her türlü müşteri şikayeti ilgili birim tarafından izlenerek değerlendirilmekte ve çözümlenmekte olup, gerekli görülen hususlar ürün ve hizmet geliştirme sürecine dahil edilmek üzere ilgili birimlere iletilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk
İş Bankası sahip olduğu iştirakler ile birlikte ulusal ekonomiye sağladığı katkı, kamu yararına dönük vizyonu, yarattığı ciddi istihdam seviyesi ve temel yönetim unsurları arasında yer alan sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye’nin en büyük ekonomik aktörlerinden biridir.

Banka sahip olduğu vasıfları ile Türkiye’ye iktisadi alanda sağladığı katkıların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, bilimsel çalışmalara, spor, sanat ve kültür etkinliklerine verdiği destek ile sosyal alanlarda da toplumumuza katkı sağlamayı sürdürmektedir. Bu alanlardaki faaliyetlerle ilgili detaylı bilgilere Banka’nın internet sitesi ve faaliyet raporlarında yer verilmektedir. Bu amaçlarla, Yönetim Kurulu kararı ile 07.11.2007 tarihinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi kurulmuştur. İş Bankası’nın faaliyetleri yönünden çevre mevzuatına herhangi bir aykırılık bulunmamakta olup bu konuda Banka herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
11 üyeden oluşan İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aşağıda yer verilmektedir.

Adı ve Soyadı      Görevi
Caner Çimenbiçer 
H. Fevzi Onat    
H. Ersin Özince   
Prof. Dr. Savaş Taşkent
İsmet Atalay     
Tülin Aykın     
Tuncay Ercenk  
Adnan Keskin     
Ali Sözen   
Füsun Tümsavaş   
Hasan Koçhan
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi


Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında, icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi, Ana Sözleşme’nin 25. Maddesi uyarınca ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Bankacılık Kanunu uyarınca, banka genel müdürü, bulunmadığı hallerde ise vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Bankası dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte, Banka Ana Sözleşmesi’nin Yasak İşlemler başlıklı 32. maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yapması yasak olan işlemler belirlenmiştir.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin esaslar ana sözleşmede yer almaktadır.

Bankaların Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip olması gereken niteliklere Bankacılık Kanunu’nda yer verilmiş olup, İş Bankası Yönetim Kurulu Üye seçiminde söz konusu düzenlemelere uymaktadır.

Bankacılık Kanunu’nun 23. maddesine göre, Kanunda genel müdür için öngörülen şartlar (Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır), yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
İş Bankası’nın vizyon ve genel stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda İş Bankası’nın vizyonu; “lider, öncü ve güvenilir banka konumunu sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların, Türkiye’de en çok tercih ettikleri banka olmak”, Banka’nın genel olarak amaçları ise; “müşteri ihtiyaçlarını hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılamak, hissedarlarına yarattığı değeri istikrarlı bir biçimde artırmak, çalışanlarını işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik etmek” şeklinde belirlenmiştir. İş Bankası’nın stratejik hedeflere ulaşılması konusundaki performansı Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Bankacılık Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. İç kontrol faaliyetleri, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan İç Kontrol Bölümü ve personeli tarafından, risk yönetimi faaliyetleri ise yine Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Risk Yönetimi Bölümü ve personeli tarafından yürütülür. Bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, banka müfettişleri tarafından denetlenir.

İş Bankası’nda iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri en gelişmiş uluslararası uygulamalar paralelinde, ülke mevzuatının öngördüğü ilkelere ve örgütlenme çerçevesine uygun olarak yapılandırılmıştır. İç sistemleri oluşturan birimler, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Kurumsal Uyum Bölümleri’dir. İç sistemleri oluşturan birimler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumsal Uyum Bölümü mevzuatla uyum ve suç gelirlerinin aklanmasını önleme konularında Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapmaktadır. Kurumsal uyum faaliyetlerinin temel amacı; Banka’da uyum riskinin amaca uygun ve etkin bir biçimde yönetilerek kontrol altında tutulmasının ve bu çerçevede Banka’nın faaliyetlerinin yapı ve işleyiş itibariyle devamlı surette ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun ve uyumlu olarak yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda azami katkıyı sağlamaktır. Bunun yanı sıra Banka’da yürütülen uyum ve uyum riski ile ilgili görev ve faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamakla da görevli olan Kurumsal Uyum Bölümü, bu kapsamda ilgili diğer Bölümler ve çalışanlar ile daima karşılıklı iletişim ve işbirliği içerisinde faaliyet gösterir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
İş Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Denetçiler’in yetki ve sorumlulukları Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve İş Bankası Ana Sözleşmesi’nde açıkça düzenlenmiştir.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Raportörlük birimi, Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunda bulunan görevlerin yerine getirilmesi için gerekli iletişim ve desteği sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak ayda bir yapılmakla birlikte ihtiyaç oldukça ara toplantılar da düzenlenmektedir. Toplantı gündemleri Bölümlerden gelen önergelere göre hazırlanmakta, ayrıca Yönetim Kurulu’nun İcra’dan talep ettiği çeşitli raporlar ve gündem dışı bölümünde de üyelerden gelen çeşitli konular toplantı sırasında görüşülmektedir. Gündem ve ilgili dosyalar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde toplantıdan belirli bir süre önce üye ve denetçilere dağıtılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler toplantı tutanağına kaydedilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Ana Sözleşmemizin 28. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne kaydedilmekte iken, ilgili mevzuatta yapılan değişiklik çerçevesinde 11.06.2008 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları için ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve Üye tarafından yazılı olarak gerekçe bildirildiği zaman şirket denetçilerine de iletilmektedir. Her Yönetim Kurulu Üyesi’nin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

2009 yılı süresince 14 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılım genelde tam sayı ile olmaktadır. 2009 yılındaki toplantıların 13’üne üyeler tam sayı ile katılmış olup bir toplantıya üyelerden biri katılamamıştır. Yönetim Kurulu toplantıları sonucunda 610 sayfa tutanak düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 899 adet karar almıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
İş Bankası Ana Sözleşmesi 32. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri, Banka Genel Kurulu’ndan izin almadan kendi veya başkası adına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Banka ile herhangi bir ticari işlem yapamazlar.

25. Etik Kurallar
Bankacılık sektöründe haksız rekabetin önlenerek istikrar ve güvenin korunması, hizmet kalitesinin artırılması, bankacılık mesleğine toplumda mevcut saygınlık duygusunun sürdürülmesi amaçlarından yola çıkılarak, aralarında İş Bankası’nın da bulunduğu, Türk bankacılık sektörünü oluşturan bankalar, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde bir araya gelerek, birbirleri, müşterileri, çalışanları ve diğer kurumlar arasındaki her türlü iş ve işlemde uygulanmak üzere Bankacılık Etik İlkeleri’ni belirlemişler ve söz konusu ilkeler, Türkiye Bankalar Birliği tarafından bir tebliğ ile kamuya duyurulmuştur.

Aynı çerçevede, sermaye piyasası aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, bankalar ile diğer aracı kurumların saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmalarını teminen, birbirleri, müşterileri ve çalışanlarıyla olan iş ve ilişkilerinde uyacakları kuralları içeren ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin 13 Aralık 2001 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca kamuya duyurulan, Sermaye Piyasası Meslek Kuralları mevcuttur. Yukarıda sözü edilen ve örgüt içi davranış kültürünü tanımlayan etik çalışma kuralları İş Bankası tarafından da benimsenmiş ve iç iletişim kanalları aracılığıyla tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. Diğer taraftan, İş Bankası kara para ile mücadele konusundaki politika ve prosedürlerini de oluşturmuş ve ilgili politikalar, Banka içi iletişim kanalları üzerinden tüm çalışanlar ile paylaşılmıştır.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
İş Bankası’nda, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde gerekli idari ve organizasyonel yapılanma mevcuttur.

Denetim Komitesi
2 üyeden oluşan Denetim Komitesi’ne Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir.

Denetim Komitesi ilgili mevzuat çerçevesinde toplanmak ve icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka’da alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka’nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu’na bildirmek yükümlülüğündedir.

Denetim Komitesi;

 • Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat ile Banka politikaları çerçevesinde işleyişinin ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesinden,
 • Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılmasından ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen bu kuruluşların faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesinden,
 • İlgili mevzuat kapsamında, konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak eşgüdüm içinde sürdürülmesinin sağlanmasından,
 • İç sistemler ile iç sistemler kapsamındaki Bölümlerin işleyişi, faaliyetleri ve bunlara ilişkin politika ve düzenlemeler konusunda Yönetim Kurulu’na raporlama yapılmasından, görüş ve önerilerde bulunulmasından,
 • İç sistemler kapsamındaki Bölümlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından faaliyetleri ile ilgili alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesinden,
 • Banka’nın finansal raporlarının ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun olarak hazırlanmasından,
 • Gerektiğinde Banka’nın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşlarından ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi, belge veya rapor talep edilmesinden; konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanmasından,
 • Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerinin yerine getirilmesinden,
 • Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile Banka’nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Banka politikaları çerçevesinde süreklilik ve güven içinde yürütülmesi bakımından alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerinin Yönetim Kuruluna bildirilmesinden veya raporlanmasından


sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009 yılı içerisinde Denetim Komitesi 32 defa toplanarak 37 adet karar almıştır.

KKTC İç Sistemler Komitesi
KKTC’de faaliyet gösteren şubeler nedeniyle, KKTC Bankalar Yasası ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun 15.06.2009 tarih, 35546 sayılı kararı ile KKTC İç Sistemler Komitesi kurulmuştur. 2 üyeden oluşan Komitenin başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer yürütmekte olup diğer üye Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir. Komite icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka’nın KKTC Şubelerince alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bu şubelerin faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.

KKTC İç Sistemler Komitesi; Banka’nın KKTC Şubelerinin faaliyetlerine yönelik olarak tesis ettiği iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin yasa ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ve diğer bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak hizmet alınan kuruluşların Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

KKTC İç Sistemler Komitesi 2009 yılı içerisinde 3 defa toplanarak, 3 adet karar almıştır.

Kredi Komitesi
Bankamızda Kredi Komitesi, yetki limiti içerisindeki kredi tahsis kararlarını vermekte, yetkisine giren işlemlerde kredi tahsis koşullarının değiştirilmesi taleplerini karara bağlamakta ve Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili verdiği görevleri yapmaktadır.

Bankamızda Kredi Komitesi, Komite Başkanı olan Genel Müdür ve 2 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. Her yıl genel kuruldan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında bir sonraki genel kurula kadar Kredi Komitesi’nde görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri belirlenmektedir. Ayrıca dönem boyunca gerektiğinde görev yapmak üzere 2 yedek üye seçilmektedir. Kredi Komitesi, her bir üyesinin dosyayı inceleyip imzalaması suretiyle kredinin tahsisi kararını oybirliği ile almaktadır. Komitenin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulanır.

2009 yıl sonu itibariyle Kredi Komitesi yetkisindeki 130 adet dosya değerlendirilmiştir.

Ocak-Mart 2009 döneminde görev yapan Kredi Komitesi Genel Müdür H. Ersin Özince ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ve Üye Füsun Tümsavaş’tan oluşurken, yedek üyeler Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer ve Üye Tülin Aykın idi. Bankamızın 31.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra oluşturulan Kredi Komitesinde 2010 yılı Mart ayı sonuna kadar görev yapmak üzere, daimi üye ve Komite Başkanı Genel Müdür H. Ersin Özince’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ve Üye Füsun Tümsavaş yer almaktadır. Kredi Komitesi yedek üyeleri ise Yönetim Kurulu Üyeleri Tülin Aykın ve Hasan Koçhan’dır.

Kredi Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
H.Ersin Özince    
H.Fevzi Onat       
Füsun Tümsavaş
Komite Başkanı
Üye
Üye
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi


2009 Yılı Ocak -Mart dönemi yedek üyeleri : Caner Çimenbiçer - Tülin Aykın
2009 Yılı Nisan-Aralık dönemi yedek üyeleri: Tülin Aykın - Hasan Koçhan
 
Kredi Revizyon Komitesi
Yönetim Kurulu’na bağlı Komitelerden biri olan Kredi Revizyon Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 30.09.2003 tarih ve 30249 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Riski Politikası’nın Limitlerin Revizyonu maddesi uyarınca, yılsonlarında kredi portföyünün gözden geçirilerek kredi müşterileri ile ilişkilerin değerlendirilmesi ve söz konusu kişi ve kuruluşlara tahsis edilmiş olan kredi limitlerinin gerektiğinde yeniden belirlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu’nun 17.12.2008 tarih ve 35143 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tülin Aykın, Füsun Tümsavaş ve Hasan Koçhan’dan oluşmak üzere belirlenen Kredi Revizyon Komitesi, Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi yetkisindeki tüm firma ve risk gruplarını gözden geçirerek, bu kapsama giren 6.313 grup veya münferit firma ve 376 muhabir bankanın 2009 yılına ilişkin limit revizyon çalışmalarını 03.03.2009 ve 09.06.2009 tarihlerinde olmak üzere iki bölüm halinde tamamlamıştır.

Yönetim Kurulu’nun 31.12.2009 tarih ve 36077 sayılı kararıyla, Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tülin Aykın, Füsun Tümsavaş ve Hasan Koçhan’dan oluşmak üzere belirlenen yeni Kredi Revizyon Komitesi ilgili firma ve kuruluşların 2010 yılına ilişkin limitlerinin belirlenmesi konusunda görevlendirilmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi
Yönetim Kurulu’nun kararı ile kabul edilmiş bulunan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulama Yönetmeliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi’nde, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Atalay ve Tülin Aykın, Genel Müdür Yardımcıları Özcan Türkakın ve Hülya Altay ile Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Suat E. Sözen bulunmaktadır. Komite Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetleri, Sağlık Faaliyetleri, Çevrenin Korunması ve Diğer Faaliyetler şeklinde belirlenen temel katkı alanları dikkate alınmak suretiyle ve Yönetmelik esaslarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, 2009 yılında 10 defa toplanarak 40 adet karar almıştır.

Risk Komitesi
Risk Komitesi, Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi strateji ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi için faaliyette bulunmaktadır. Komite Banka’nın maruz bulunduğu risklerin değerlendirilmesi, alınacak önlem ve izlenecek yöntemler konusunda öneride bulunulması için Banka’nın icrai sistemleriyle ortak iletişim platformudur. Komitenin temel faaliyet alanı aşağıda belirtilen hususlardan oluşmaktadır:

 • İzlenecek risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması,
 • Risk Yönetimi Bölümü’nce gündeme getirilen hususların görüşülerek karara bağlanması,
 • Maruz kalınan temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması, limit ihlallerinin izlenmesi ve bunların giderilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması,
 • Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması,
 • Risk Yönetimi teşkilatınca yerine getirilecek olan riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi,
 • Risk ölçüm yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi.

Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili, Risk Komitesi Başkanı: H. Fevzi Onat
 • Genel Müdür ve Kredi Komitesi Başkanı: H. Ersin Özince
 • Genel Müdür Yardımcısı ve Aktif Pasif Komitesi Başkanı: A. Aykut Demiray
 • Genel Müdür Yardımcısı: Suat İnce
 • Risk Yönetimi Bölümü Müdürü: Rıza İhsan Kutlusoy

Risk Komitesi, Banka’nın doğrudan pay sahibi olmak suretiyle kontrol ettiği ve Yönetim Kurulunca kapsam dahiline alınması uygun görülen iştiraklerini kapsayacak şekilde konsolide olarak da toplanarak grup risk politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Risk Komitesi’nin, konsolide bazda yapılan çalışmalarına;

 • Genel Müdür Yardımcısı: Özcan Türkakın
 • İştirakler Bölümü Müdürü: Burhanettin Kantar tarafından da iştirak edilmektedir.


Risk Komitesi 2009 yılı içerisinde 4 adedi konsolide bazda olmak üzere 12 kez toplanmıştır. Toplantılarda, İş Bankası ve konsolidasyona tabi iştiraklerinin risk yönetimi çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra Komiteye sunulan 12 adet risk yönetimi raporu incelenmiş ve risk yönetimi sistem ve süreçleri ile ilgili 15 adet karar alınmıştır.

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin aylık istihkakları yıllık bazda İş Bankası Genel Kurulu’nda belirlenerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda ilan edilir.

Diğer taraftan Yönetim Kurulu üyelerine İş Bankası tarafından kullandırılacak krediler, Bankacılık Kanunu’nun 50. maddesinde belirli bir çerçeve içerisinde kısıtlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine bu çerçeve dışında kredi kullandırılmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklara ilişkin olarak İş Bankası Ana Sözleşmesi’nin 58. maddesinde “Safi kârdan yedek akçeler ve birinci temettü payının ayrılmasından sonraki bakiyenin %0,25’i Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdüre eşit olarak dağıtılır.” ibaresi yer almaktadır. İlgili düzenleme kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları, büyük ölçüde İş Bankası’nın finansal performansına ve kârlılığına duyarlı bir yaklaşım ile belirlenmektedir.