Ana Sayfa İletişim English

Kâr Dağıtım Teklifi

- 2009 yılı faaliyetlerimiz sonucunda 2.372.407.037,66 TL net kâr elde edilmiştir. Net kârın 7.764.995,00 TL tutarındaki bölümü, Yönetim Kurulumuz tarafından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanılmak üzere pasifte özel bir fon hesabında tutulması ve gerektiğinde sermaye artırımında kullanılması kararı alınmış olan iştirak ve gayrimenkul satış kazançlarından oluşmaktadır. Bu çerçevede, dağıtıma konu olmayan 7.764.995,00 TL tutarındaki iştirak ve gayrimenkul satış kazancının ilgili yedeklere aktarılması,

- bakiye 2.364.642.042,66 TL üzerinden birinci tertip olağanüstü yedek akçelere ayrılması gereken %10’luk tutarın, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılarak birinci tertip olağanüstü yedek akçelere toplam 432.961.446,46 TL’nin ayrılmasını da içerecek şekilde, 2.364.642.042,66 TL’lik dağıtıma esas bakiyenin ilgili mevzuat hükümleri ve Türkiye İş Bankası Ana Sözleşmesi’nin 58. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtılması önerilmektedir.

  TL
NET BİLANÇO KÂRI
DAĞITIM DIŞI TUTULAN KÂR
DAĞITILABİLİR KÂR

I. BİRİNCİ DAĞITIM 
   (Ana Sözleşme Md. 58/a-b) 
         - %5 Kanuni Yedek Akçeler
         - Birinci Tertip Olağanüstü Yedek Akçeler 
         - Birinci Temettü   
         A Grubu Hisselere
         B Grubu Hisselere  
         C Grubu Hisselere  

II. İKİNCİ DAĞITIM       
   (Ana Sözleşme Md.58/c-d-e)  
         - Kurucu Hisselerine     
         - %o2,5 Yön.Kur. Üyeleri ile Genel Müdüre Eşit
         Olarak             
         - %20 Banka Personeline   
         - %10 Kanuni Yedek Akçelere   
         - %10 İkinci Tertip Olağanüstü Yedek Akçelere
         - İkinci  Temettü       
         A Grubu Hisselere    
         B Grubu Hisselere
         C Grubu Hisselere   


118.232.102,13
1.462.261.393,05

60,00
1.740,00
184.776.520,264.865,59

1.498.425,57
119.874.045,44
51.839.053,75
59.937.022,72

285,40
4.138,25
366.212.390,50
2.372.407.037,66
7.764.995,00
2.364.642.042,66
1.765.271.815,44
599.370.227,22599.370.227,22


Söz konusu önerinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, 1 TL nominal değerli her bir pay grubuna ve kurucu hisselerin her birine aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde brüt kâr payı dağıtımı gerçekleştirilecektir.

  Brüt TL
1 TL nominal değerli A grubu hisselere
1 TL nominal değerli B grubu hisselere
1 TL nominal değerli C grubu hisselere
Kurucu Hisselerinin Her Birine
0,345397
0,202698
0,178915
1,979491