Ana Sayfa İletişim English

Kâr Dağıtım Politikası

Bankamızın kâr dağıtımına ilişkin esaslar Ana Sözleşmenin 58. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
Banka’nın bir yıllık işlemlerinden elde edilecek gelirlerinden her çeşit genel giderler ile bu giderler arasında banka personeline ödenecek prim, ikramiye ve benzeri tutarlar ve her türlü amortisman bedelleri ve gerekli karşılıklarının indirilmesinden sonra kalacak safi kâr aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile kısmen yedek akçeye ayrılır ve kısmen de dağıtılır.

a) %5’i kanuni yedek akçeye, (a/1)
%5’i ilerde doğması muhtemel zararlar karşılığına, (a/2)
%10’u birinci tertip olağanüstü yedek akçeye ayrılır. (a/3)

Muhtemel bir zararı ve/veya riski karşılamak üzere ayrılmış olup da tesis ediliş sebebinin ortadan kalkması dolayısıyla serbest kalan karşılık ve fon bulunduğu takdirde, safi kâra eklenen bu hesaplardan (a) bendinde yapılan ayırımdan kalanları (a/3) bölümündeki birinci tertip olağanüstü yedek akçeye eklenir.

b) Safi kârdan yukarıda (a) bendinde yazılı yedek akçelerin ayrılmasından sonra arta kalacak miktardan A, B ve C grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermayenin %6’sını karşılayacak miktar “birinci temettü payı” olarak pay sahiplerine dağıtılır. Herhangi bir yılın kârı işbu %6 oranı üzerinden hesaplanacak birinci temettü payı tutarını karşılamaz ise noksanı olağanüstü yedek akçeden ayrılır ve dağıtılır. Fakat bu suretle yedek akçelerden ayrılan tutar gelecek yılların safi kârından ayrılması gereken borç niteliğindedir.

c) Safi kârdan yukarıda (a) bendinde yazılı yedek akçeler ile (b) bendinde yazılı birinci temettü payının ayrılmasından sonraki bakiyenin,
%10’u kurucu paylarına (ödenmiş sermayenin 250 bin TL’lik bölümü ile sınırlı olarak),
‰2.5’i Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür’e eşit olarak,
%20’si Banka personeline dağıtılır ve
%10’u ikinci tertip olağanüstü yedek akçeye ayrılır.

d) (a), (b), (c) bentlerinde yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra (e) bendi göz önünde bulundurulmak suretiyle kalacak kısım aşağıda belirtildiği şekilde “ikinci temettü payı” olarak pay sahiplerine dağıtılır.
1- (b) ve (d) bentlerine göre birinci ve ikinci temettü payı olarak A grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettüün net tutarı ödedikleri sermayenin %60’ından, B grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettüün net tutarı ödedikleri sermayenin %30’undan, C grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettüün net tutarı ödedikleri sermayenin %25’inden fazla olamaz.
2- (a), (b), (c) bentlerinde yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalacak kısım yukarıda 1 numaralı fıkrada belirtilen şekilde ikinci temettü payı dağıtımına yetmediği takdirde ikinci temettü payının dağıtımında A  grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermaye iki katı, B grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermaye aynen, C grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermayenin 5/6 (altıda beşi) nazarı itibara alınmak suretiyle her üç gruba ödenecek temettü toplamları ayrı ayrı hesaplanır.

e) Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3. bendi uyarınca kanuni yedek akçeye eklenmesi gereken miktar ayrılır.

f) Safi kârın yukarıda yazılı hükümlere göre dağıtım ve tahsisinden sonra kalacak bakiyenin olağanüstü yedek akçelere nakline veya gelecek yıla devrine veya bu bakiyenin %80’ine kadar olan kısmının pay adedine bölünmek suretiyle pay sahiplerine net olarak dağıtılmasına ve kalanının olağanüstü yedek akçelere nakline veya gelecek yıla devrine Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul karar verir.

Her üç gruba ait paylara ödenecek temettüün hesaplanmasında; beheri 500 TL nominal değerde 20 adet payın 1 Kr nominal değerde pay ile değiştirilmesi nedeniyle A grubu pay sayısının 40 katı, B grubu pay sayısının 1,5 katı, C grubu pay sayısı ise aynen dikkate alınır.